מתחם אירועים בצומת ביל"ו
 
8908*
רח' זמני 300 קרית עקרון | regaimevents.co.il

תקנון

 
התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה
כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו
שאולי אמירה השקעות ויזמות בע"מ ח.פ 515132892 (להלן: "החברה") היא המפעילה
של האתר רגעים שכתובתו
www.regaimevents.co.il
רגעים הינו אולם אירועים, המציע למכירה למשתמשים באתר כרטיסים לאירועים ו/או מופעים אותם הם מפרסמים באמצעות האתר.
מטרת תנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש באתר" או "תנאי השימוש") הינה להסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמשים בכל הקשור לשימוש באתר ובשירותים השונים המוצעים במסגרתם (להלן: "השירותים"). תנאי השימוש באתר כוללים גם את מדיניות הפרטיות ואת הסכם למתן שירותים שבין המארגן לבין החברה
 
אנא קרא תנאים אלו בעיון ובקפידה שכן השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש אלו וככל שאינך מסכים להם, במלואם ו/או בחלקם, הינך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו. כל המשך שימוש שלך באתר לאחר עדכון כאמור יהווה הסכמה שלך לתנאי השימוש המעודכנים. מובהר ומוסכם כי החברה אינה אחראית בכל צורה או אופן על האירועים ו/או על טיבם והיא מהווה אך רק כלי בידי מארגנים לשם פרסום האירועים, מכירת כרטיסים לאירועים והפצתם בלבד ובהתאם אין ולא תחול עליה כל אחריות בגין פרסום מטעה ו/או כל טענה בקשר לאירוע ו/או טיבו ואחריותה של החברה הינה אך ורק לספק למשתמש את כרטיס/י הכניסה שנרכש/ו על ידו
המשתמש יודע כי למתחם האירועים 'רגעים' שאולי אמירה השקעות ויזמות בע"מ אין רישיון עסק בתוקף

שאולי אמירה השקעות ויזמות בע"מ אינה אחראית לכל אובדן/גניבה/פריצה/פגיעה/מקרה מוות על אורחי המקום.
 Psi-Dssהסליקה באתר עומדת בתקן    
 
 
 
רכישת כרטיסים לאירוע
על המשתמש המעוניין לרכוש כרטיסים לאירוע יתבקש המשתמש להזין את אחד או יותר מהפרטים הבאים אודותיו: (1) שם פרטי (2) משפחה; (3) תאריך לידה; (4) כתובת מלאה (5) ת.ז (6) טלפון נייד; (7) דואר אלקטרוני (8) פרטי אמצעי תשלום (מספר כרטיס אשראי, סוג, תוקף); (10) שדות נוספים ככל שיידרשו על ידי המארגן. לאחר ביצוע אימות פרטי התשלום והפרטים המזהים אודות המשתמש, ובכפוף לכך שכמות הכרטיסים המוצעים במסגרת האתר לא אזלה, יחויב המשתמש בתמורה בגין הכרטיסים שנרכשו ותישלח למשתמש הודעה באמצעות דואר אלקטרוני הכוללת חשבונית מס/קבלה בגין הכרטיסים שנרכשו. יובהר, כי ההודעות הנ"ל תישלחנה לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזין המשתמש במסגרת רכישת הכרטיסים באמצעות האתר והמשתמש מאשר כי ידוע לו כי עליו לוודא כי הכתובת אשר הוזנה על ידו הינה כתובת דואר אלקטרוני תקינה, פעילה ושהינה בבעלותו. המשתמש מאשר כי השלמת רכישת הכרטיסים לאירוע באמצעות האתר מהווה מתן הרשאה מצידו לחיוב ו/או זיכוי כרטיס האשראי אשר פרטיו נמסרו על ידי המשתמש במסגרת תהליך הרכישה הנ"ל בהתאם להזמנה אישר ביצע המשתמש באתר וכן הסכמה לביצוע כל הפעולות אשר יידרשו על ידי החברה לצורך זיהוי ואימות ביצוע התשלום.
החברה שומרת על זכותה שלא לאשר את רכישת הכרטיסים לאירוע על ידי המשתמש מקום בו אזלו הכרטיסים לאירוע, נתקבל סירוב מאת חברת האשראי לאשר את ביצוע עסקת רכישת הכרטיסים על ידי המשתמש, המשתמש אינו עומד בתנאי השימוש באתר, קיים חשש להפרה של הוראות החוק (בין אם על ידי המשתמש ובין אם לאו) ו/או כאשר מארגן האירוע לא אישר ו/או סירב לאשר את מכירת הכרטיס/ים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. יובהר עם זאת, כי החברה לא תישא בכל אחראיות כלפי המשתמש ו/או כלפי כל צד שלישי אחר (לרבות מי שעבורו רכש המשתמש כרטיס כניסה לאירוע) בגין סירובו של המארגן למכירת כרטיסים כאמור.
מחיר כרטיס לאירוע "זיכרונות ילדות לוד" הינו 125 ₪ כולל מע"מ
הכרטיסים יינתנו לרוכשים בערב האירוע בכניסה למקום ע"פ הזדהות מלאה ע"י תעודת זהות+ והאשראי אשר ממנו התבצעה הרכישה. (יש להדפיס את החשבונית קבלה על מנת להציגו ביום האירוע למקרה הצורך)

פרטיות ומאגרי מידע
המשתמש מצהיר ומאשר כי המידע אשר נמסר על ידו לחברה נמסר מרצונו ובהסכמתו ומבלי שחלה עליו חובה חוקית למסור אותם ויישמרו במאגרי המידע של החברה לצורך העברת המידע למארגן (למטרת זיהוי ומעקב אחר המשתמשים אשר רכשו כרטיסים לאירוע) וכן למטרות משלוח הודעות שיווקיות על ידי החברה אודות אירועים המפורסמים על ידה והמשתמש מסכים מאשר קבלת הודעות כאמור בכל אמצעי תקשורת
כמו כן, שאולי אמירה השקעות ויזמות בע"מ מתחייבים בזאת לא להעביר את פרטי הלקוח ופרטי האשראי לצד ג'.

מדיניות ביטול עסקה
לאחר רכישת כרטיסים וביצוע עסקה לא ניתן לבטל את העסקה.
שאולי אמירה השקעות ויזמות בע"מ יכולה בכל רגע נתון לבטל את האירוע מכל סיבה שהיא ולהחזיר את מלוא הכסף לרוכש/המשתמש ולמשתמש לא יהיו כל טענות/מענות/תביעות. 
 
 
רגעים - מתחם הכנסים והאירועים בביל"ו  |  כתובת: זמני 300 קרית עקרון  |  8908*  |  regaimevents.co.il
חפשו ב WAZE - "רגעים מתחם אירועים"